آدرس مغازه(خرید حضوری):تهران-صادقیه-

بلوار فردوس شرقی- خیابان سلیمی جهرمی جنوبی-لبنیات سنتی لیقوانی